K2_DATE_FORMAT_LC2

Развитие

Децата, родени с ниско тегло, са хетерогенна група, която подлежи на диспансеризация и активно наблюдение от личния лекар. За оптималното решаване на техните проблеми е необходимо тясното сътрудничество с неонатолог, невролог, кинезитерапевт, офталмолог, често и детски хирург.

Децата, родени с ниско тегло, се разделят на три големи групи:

1. Недоносени - морфологично незрели с рождено тегло под 2500 гр.

2. Недоносени и с интраутеринна Речник хипотрофия /ниско за гестационната възраст тегло/.

3. Деца с интраутеринна хипотрофия /с оптимална гестационна зрялост/.

Теглото при раждането е съществена величина за очакваните проблеми, като особено внимание изискват деца, родени с тегло под 1500 г. и най-вече тези с екстремно ниско тегло под 1000 г.

 

Късни проблеми при деца родени под 1500 г.

Това е най-рисковият контингент, обикновено са деца с гестационна възраст под 32 г.с.

Най-честата причина за преждевременно пукнатия околоплоден мехур е инфекция на майката – вирусна или бактериална.

Често бременните неглежират тези инфекции и лаически се свеждат до настинки. От друга страна, поради широкото популяризиране на вредното въздействие на лекарствата върху плода, много от инфекциите на горни дихателни пътища не се лекуват своевременно и създават условия за заразяване на плода. В този аспект подходящо антибиотично лечение се явява и профилактика на евентуално преждевременно раждане.

След раждането основните проблеми при тези деца са свързани с анатомична и функционална незрялост, често на фона на инфекция и перинатална Речник асфиксия. За тяхното оцеляване в повечето случаи са необходими изкуствена вентилация и продължителна кислородотерапия, които допълнително повлияват нормалното съзраване и развитие на тъканите. При проследяването на тази категория деца, акцентът се пада върху нервно-психическото развитие и сензорните органи / Речник зрение и слух/, тъй като рискът от развитие на ИВК /интравентрикуларен кръвоизлив/ и ПВЛ / Речник перивентрикулна левкомалация/е значителен. Диагнозата се поставя чрез неинвазивното изследване ТФЕ/трансфонтанелна ехография/. Класифицирани са 4 степени на тежест. Еволюцията изисква ТФЕ проследяване през интервали от 1 месец от неонатолог или детски невролог, паралелно с подробен неврологичен статус. Необходимо е провеждане на кинезитерапия, назначена от детски невролог и кинезитерапевт. Диспансеризация в Център по ДЦП е нужно да се осъществи възможно най-рано, но не по-късно от 20-я ден от изписването на детето от болничното заведение, в което е родено или отгледано. Продължителността на рехабилитацията се определя от детския невролог въз основа на неврологичния статус и динамиката в образната/ТФЕ, скенер/ находка. Затова ежемесечния контрол е много важен за благоприятния изход. Възможно е някой от тези деца да развият епилепсия с различна гърчова изява, което прави уместно и ЕЕГ/ Речник електроенцефалография/ проследяване.

Специално внимание следва да се обърне на зрението. Недоносените под 32 г.с. са застрашени от развитие на Речник ретинопатия/РП/ поради две групи фактори:

1. Съзряването на ретината става при необичайни условия – липса на пълна тъмнина, въздушна среда и прочие.

2. Развиващите се незрели структури са изложени на жизненонеобходими операции, като допълнителен процент кислород, обдишване с респиратор, което е на фона на недостатъчно развити антиоксидантни системи.

Развитието на РП у недоносените носи риск от слепота. Еволюцията на заболяването изисква диагностичен преглед на 1-месечна възраст, което става още преди изписването. След това на 10-14-дневни интервали, които се определят от лекуващия офталмолог. Стриктното котролиране от компетентен офталмолог е необходимо с оглед своевременното лечение, което най-често е криотерапия.

Известна част от децата, родени тегло под 1000г., развиват Бронхо-пулмонална Речник дисплазия, а впоследствие - хронично белодробно страдание. То се изразява с бронхиална хиперреактивност, повишена възприемчивост към инфекции на дихателните пътища и различна по тежест хронична дихателна недостатъчност. Необходима е диспансеризация от детските пулмологични диспансери в страната.

Друг чест проблем, особено при момчетата, е наличие на съединително-тъканна инсуфициенция с развитие на хернии на предна коремна стена. Пъпната херния е често срещана, но рядко изисква хирургична намеса.Обикновено се коригира с превръзка и последващо развитие на мускулите на предна коремна стена.

Ингвиналните хернии са потенцирани и от незавършения Речник десцензус на тестисите при момченцата. Често са двустранни и с доста големи размери, но рядко се стига до Речник инкарцерация/заклещване/. Повечето съвременни автори препоръчват ранно коригиране на дефекта, т.е. наложителна е ранна консултация и проследяване от детски хирург.

Един по-рядко засяган проблем е анемията на недоносените. Тя е свързана основно с морфологичната незрялост на костния мозък. Неговата активност нараства с г.в., както и след раждането. Недоносените, в сравнение с доносените деца, имат по-ниски стойности на Hb/хемоглобин/ и Ht/хематокрит/. Те се адаптират и нямат клинични прояви при стойности на Hb 90-100g/l и Ht 0,32-0,30, без да се отразяват върху тегловната им крива и кислородното насищане. Прилагането на Еритропоетин и железни препарати ускорява компенсацията на анемичния синдром и нуждата от кръвопреливания. За повечето недоносени е достатъчно приложението на железен прерарат перорално. Когато са налице оплаквания от повръщане, ненаддаване на тегло независимо от храненето, отпуснатост, сънливост и обективна бледост, е уместно да се проследят Hb и Ht.

Често възникващ въпрос е и схемата на имунизации. По правило имунизациите се отлагат до навършване на полагаемата се не календарна, а коригирана/ спрямо очаквания термин на раждането/ възраст. Освен това се отчита и наличието на неврологични увреждания, което изисква допълнително отлагане. За деца, родени под 1000г., имунизациите се отлагат до навършване на 1 година или започват след навършване на 6 месечна коригирана възраст. Целта е да се избегнат страничните реакции, особено на живите ваксини. При рекомбинантните ваксини, каквато е противохепатитната Речник ваксина, този проблем не стои и те се прилагат по обичайната схема. БЦЖ се поставя при изписването от Неонатологичното отделение. Последващите контроли са по утвърдения Имунизационен календар. ДТК се отлага по описания по-горе начин. Препоръчителна за недоносени и високорискови деца е ваксина срещу респираторно-синцитиален Речник вирус.

Профилактика на рахита – провежда се както при доносените деца. По отношение на храненето е уместно да се приема от сериите храни, специфични за недоносени, които са съобразени с техните повишени белтъчини и енергийни нужди.

Времето на захранване е дискусионно, но повечето автори препоръчват по-късното. Трябва да се знае, че добра координация мужду сукане, гълтане и Речник дишане се достига едва след 36г.с. и рискът от аспирация остава дълго време. Тези деца се хранят по-бавно и с много почивки.


Деца, родени с тегло 1500 -2500 г.

Подобни са и късните проблеми на децата, родени след 32 г.с. и тегло 1500-2500 г. При тях се среща по-рядко ретинопатия/РП/ на недоносените. За възрастта над 33-34 г.с. РП е изключение.

При деца родени с тегло 2000-2500 г. и гестационна възраст под 37 г.с. РП не се среща. При тях обаче уврежданията на мозъка при асфиксия са по-чести по типа на Хипоксично-исхемичната Речник енцефалопатия при доносени деца. Тези деца също подлежат на контрол от педиатър, неонатолог или невролог. Често пъти за подсигуряване на благоприятния изход е необходима кинезитерапия.

Речник Анемия на недоносените също се наблюдава по-рядко.

Имунизациите при тази група деца се извършват според два месеца коригирана възраст, освен ако не се касае за наличие на прекаран ИВК –II, III степен, ПВЛ или Речник неонатален Речник сепсис. При тези случаи имунизирането се отлага до 6-месечна коригирана възраст или до 1 годино по допълнителна преценка.

Деца с интраутеринна хипотрофия

Известен процент от родените с ниско тегло са морфологично по-зрели и тегловният недостиг е резултат на пренатално/ преди раждането/ настъпила интраутеринна хипотрофия. Най-често това се дължи на патология през бременността – Речник прееклампсия, хронични заболявания на майката, вродени инфекции и др. Това са деца, малки за гестационната си възраст. След раждането те имат нарушен растежен потенциал, който се преодолява трудно. И след изписването им от Неонатологично отделение, растежът им остава за дълго забавен. Подлежат на неврологично проследяване и Речник рехабилитация. Имунизациите се извършват по общите указания и неврологичния статус, както и профилактиката на рахита.

 

 

Д-р Таня Праматарова - неонатолог
ННО - МБАЛ „ Д-р Ив. Селимински"
гр. Сливен

 

Снимка: интернет

Cъвременни практически препоръки за хранене

на кърмачетата

Стефан е сбъднатата ми мечта след 8 годишен стерилитет, резултат от успешно in vitro.

Имплантираха ми три ембриона, и трите се хванаха и после един по един започнаха да отпадат - серия кръвоизливи, отлепяне на плодни сакове и като цяло едно кошмарно начало на бременността.
Всъщност цялата ми бременност беше много тежка - серклаж, контракции от 15 г.с., силни лекарства.
В 32 г.с. ми се спука мехура - приеха ме в болница, лежах 1 седмица в предродилна зала на системи за задържане и в първата седмица на осмия месец се роди Стефан.


Много мъка събрах в болницата, много огорчение и ненавист към персонала, който си правеше каквото поиска и никой не ме чуваше, като им казвах важни неща за бебето - имаше разширени вентрикули, които още пренатално бяха установени, дадох им снимка от видеозона, но те я изгубиха.. Така и не му направиха трансфонтанелна ехография, заведох го по собствено желание, като излязох от болницата.

Стефан се роди 2300 кг, 43 см, 33 г.с. В добро общо състояние

Пренатално му бяха установени разширени вентрикули от доктора, който следеше бременността ми, но лекарят който ми прави секциото не обърна внимание на това, дори не погледна УЗИ снимките които му дадох.

Просто няма съгласуваност между лекарите. Аз не се бях следила в Майчин дом, щях да раждам на друго място, но в тези гестационни седмици не ме искаха никъде другаде.

Престоят ми беше кошмарен, отвратителен персонал, неглижиране на проблемите ни.

След изписването взех нещата в свои ръце, и до ден днешен е така - нямам доверие на всеки лекар. Стефан има трима педиатри, като всеки един се занимава с конкретно нещо.

Водих го по собствена инициатива при доц. Ралица Георгиева за проследяване на вентрикулите. За щастие те не се увеличаваха.

На Речник рехабилитация също го водех, въпреки че според докторите нямаше нужда/, в последствие виках рехабилитатор в къщи.

В тази държава ако не вземеш нещата в свои ръце нямаш шанс за оцеляване. Страшно е да зависиш от някого, на когото просто не му пука.

Сега сме добре, Стефан се развива нормално, настигнал е връстниците си и е добро дете.

Снимка: интернет

 

 

K2_PUBLISHED_IN Вашите истории

Термина ми беше 15 юли. Един ден прокървих и хоп, в болницата. Преемклампсия, такава беше диагнозата. На 6 май сутринта, около 4 часа ме заболя корем,отидох при сестрата и я помолих за помощ, тя ми сложи Но шпа. Болките продължаваха и пак се върнах при сестрата, а тя реши отново да сложи инжекция, без да му мисли. И така, към 5:30 вече не издържах на болките. Разпищях се и момичетата,с които бях в една стая повикаха сестрата. Дойде тя, погледна ме и бързо към кабинета, този път реши да повика дежурният лекар.

Read More

Като на куче ми се развика въпросната лекарка, бутайки ме към кушетката. И така, в 6:10 родих моето бебе - 900 грама, 31 см,толкова се роди Георги. "О Боже, какво е това" - извика акушерката, уплаших се. Жорко изплака веднага, тогава се размърдаха акушерките. Поставиха детето в кувьоз, а мен качиха в отделнието, при другите родили вече.


В стаята бяхме три момичета ,другите две майчeта гушкаха децата си, а аз само плачех. Минаваха лекари преглеждаха децата и майките, а мен поглеждаха и ми казваха "Ааа ти си с аборта". Жоро беше с разширени мозъчни стомахчета, които започнаха да отново да се свиват, благодаря на Бог и така не се наложи операция и клапа. Кръвоизливът с който се роди, се изчисти. Детето ми беше 3 месеца в болницата, ходила съм всеки божи ден. От болницата в църквата, и така. Един ден д-р Коларова ми казва: "Момиче преди да идваш, звънкай по-тлефона, да питаш дали е живо детето ти".

Гого стана 2 300 грама, отивам в болницата и ме посреща сестрата. Георги се бил влошил, спрял да диша положението е зле. А  сестрата му сложила в сондата храната и молкият се задавил. Понеже тя отишла да обядва нямало кой да види, въпреки че уж ги наблюдават децата. И с това с справи детенцето ми.


Тогава си казах Край "Взимам си детето у дома и ще го храня с шише както трябва, ще си го гледам няма да чакам да стане 2, 500. Не можело детето да се храни със шише ,трябвало със сонда не можело да го взимам у дома. Но аз настоях и си прибрах бебето вкъщи. Още първият ден детето свикна с шишето, храни се, смее се, а аз съм щастлива.


След сeдмица отидохме във Варна при офталмолог, оказа се че е с Речник ретинопатия, 3 стадий.
Направиха криотерапия и след седмица трябваше да отидем на преглед, за да се разбере, ще виждали детето ми или не. При прегледа д-р Николова каза: "Детето е добре, имаше кръвоизлив, изчистил се е сам, ретината е добре, всико е както трябва". И до ден днешен на всеки 6 месеца водим детето на преглед и благодаря Господи, всичко наистина  Ок с ретината.
Е има очила, които трябва да носи и окото трябва да се закрива с лепенка, ама трудно Жоро не иска нищо. Скоро от скачане по-леглото се търкулна и направи нещо крачето, заведохме го в болницата и случайно виждаме д-р Коларова.Не можа да повярва ,че детето ми е добре - върви играе, расте и е нормално дете. Сега ходим на Речник рехабилитация, въпреки чe върви проходи на 1 годинка и 6 месеца. На дупето си късно се научи да стои. Жоро е почти на 4 години, но не говори все още, не е догонил напълно връстниците си. Но и това ще стане ,знам!

K2_PUBLISHED_IN Вашите истории


Банер

Семеен Център "Малки чудеса"

комплексна подкрепа с грижа за
ранното детско развитие

Семеен Център Малки Чудеса

гр. София, ул. “Майор Димитър Думбалаков” 38, ет. 4 и 5 | тел. 0887 545 446